Ποιοι είμαστε

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης (ΕΠΒΘ) είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια της Θράκης, εστιάζοντας κυρίως στις ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές Έβρου και Ροδόπης. Βασικός στόχος μας είναι η προστασία της θρακικής φύσης, με έμφαση στα αρπακτικά πουλιά ως δείκτες καλής κατάστασης της βιοποικιλότητας. Υλοποιούμε δράσεις για την προστασία των σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας και τη διαφύλαξη των σημαντικών περιοχών τους.
Πυξίδα των δράσεών μας αποτελεί η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Ειδικά στη Θράκη, ο μοναδικός φυσικός της πλούτος έχει δημιουργηθεί σε συνάρτηση με τις παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες της περιοχής, γι’ αυτό και οι δράσεις μας στοχεύουν και στην τόνωση της οικονομίας της υπαίθρου και στη μείωση της εγκατάλειψης, ειδικά από τους νέους.

Ιστορικό

Σήμερα, τα στελέχη της νεοσύστατης ΕΠΒΘ κατέχουν προηγουμένη επιστημονική
κατάρτιση και εργαλεία, εμπειρία δεκαετιών στη διαχείριση καινοτόμων προγραμμάτων προστασίας της φύσης και βαθιά γνώση της αξίας της περιοχής και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, καθώς τα στελέχη της προέρχονται από το μακρόχρονο πρόγραμμα που υλοποιούσε στην περιοχή το WWF Ελλάς. Βρίσκονται έτσι στην καλύτερη θέση για να προστατεύσουν τις ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες της περιοχής απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των αρπακτι κών πουλιών από ελλιπή διαχείριση ή από υποδο μές ενέργειας που ευθύνονται για τη θανάτωσή τους λόγω πρόσκρουσης ή ηλεκτροπληξίας.