Διαχειρίστρια 
Ερευνητής πεδίου
Ερευνήτρια πεδίου
Υποστήριξη διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
Συνεργάτης διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης
Ερευνητής πεδίου
Υπηρεσίες υποστήριξης εθελοντών του Ευρωπαϊκoύ Σώματος Αλληλεγγύης
Σκύλοι ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
Εθελοντής Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2023-2024
Εθελόντρια Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2024
Εθελοντής Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2024
Εθελόντρια Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2024