Διαχειρίστρια 
Ερευνητής πεδίου
Ερευνήτρια πεδίου
Υποστήριξη διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
Ερευνητής πεδίου
Υπηρεσίες υποστήριξης εθελοντών του Ευρωπαϊκoύ Σώματος Αλληλεγγύης
Σκύλοι ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
Εθελοντής Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2023-2024
Εθελόντρια Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2024
Εθελόντρια Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2024
Εθελοντής Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2024
Εθελόντρια Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 2024